aar.siclib.org
architecture::anthologies::readers
Dựa trên danh sách của Monoskop, các mục dưới này được tantầm bổ sung thêm hai đầu sách, sưu tầm, số hoá lại và độc lập lưu trữ.
Hiện tại đang được host qua tên miền aar.siclib.org dưới sự hỗ trợ của thư viện sicLib.
Trích từ Monoskop, có phần mô tả tiếng Việt đi kèm bên dưới.
==Anthologised texts==
''A collection of texts from selected English-language anthologies (Conrads 1970= PMA, Ockman 1993= AC,Nesbitt 1996 = TNA,Hays 1998 = ATS, and Sykes 2010 = CNA).
These include programs, manifestos, statements, criticism, theory. Links in the fourth column lead to versions of the texts as they appear in the anthologies, together with editorial introductions. Each column is sortable.''
----------------------------------------------------
==Các văn bản được hợp tuyển==
''Bộ sưu tập chọn lọc các văn bản từ các tuyển tập lý thuyết kiến trúc Anh ngữ (Conrads 1970= PMA, Ockman 1993= AC,Nesbitt 1996 = TNA,Hays 1998 = ATS, and Sykes 2010 = CNA).
Bao gồm các chương trình, tuyên ngôn, tuyên bố, phê bình, lý thuyết. Các link từ cột thứ tư dẫn hướng đến các phiên bản của văn bản có mặt trong các tuyển tập, đi cùng với lời giới thiệu của nhà biên tập. Các cột đều có chức năng sắp xếp tuỳ ý.''
----------------------------------------------------
AC - Joan Ockman - Architecture Culture 1943-1968
ATS - K. Michael Hays - Architecture Theory Since 1968
CNA - A. Krista Sykes, K. Michael Hays - Constructing a New Agenda: Architectural Theory 1993-2009
PMA - Ulrich Conrads - Programs and Manifestoes on 20th-Century Architecture
OP - K. Michael Hays - OPPOSITIONS Reader
TMC - Charles Jencks - Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture
TNA - Kate Nesbitt - Theorizing a New Agenda for Architecture : : An Anthology of Architectural Theory 1965 - 1995
Programs and manifestos on 20th-century architecture
Architecture Culture 1943-1968
Architecture Theory since 1968
Constructing a New Agenda—Architecture Theory 1993-2009
Theorizing A New Agenda For Architecture 1965-1995
Theories And Manifestoes of Contemporary Architecture
Oppositions Reader (1973-1984)